BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ OIRP W KATOWICACH

Akty prawne, Uchwały

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach jest osobą prawną działającą na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1870 z dnia 9.10.2017r.) utworzoną przez Krajową Radę Radców Prawnych. Jest jedną z jednostek samorządu zawodowego, reprezentującego osoby wykonujące zawód zaufania publicznego i sprawującego pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony (art. 17 ust.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej).

 

Rada OIRP w Katowicach, Prezydium Rady OIRP w Katowicach, Okręgowa Komisja Rewizyjna w Katowicach podejmują decyzje w formie uchwał.

Uchwały będące aktami prawa wewnętrznego oraz stanowiska Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Wyższej Komisji Rewizyjnej podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu na stronie internetowej KRRP, chyba że co innego wynika z ich treści.

Uchwały Rady OIRP w Katowicach, Prezydium Rady OIRP w Katowicach, Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Katowicach zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy członków organu.

Uchwały organów w sprawach indywidualnych doręcza się z urzędu stronom i uczestnikom postępowania. Uchwały inne niż wskazane w zdaniu poprzedzającym, doręcza się zainteresowany tylko w przypadku, gdy uchwała tak stanowi.

Dokument utworzony dnia: 2017-11-08 17:55:21
Ostatnia modyfikacja dnia: 2017-11-29 12:29:11
Liczba wyswietleń dokumentu: 1991
Wprowadził(a): Bartosz Baron

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE