BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ OIRP W KATOWICACH

Dostęp do informacji publicznej

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1764 z dnia 26.10.2016r.) nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne. Informacja publiczna obejmuje prawo uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej, prawo wglądu do dokumentów urzędowych oraz dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Udostępnianie informacji publicznych odbywa się poprzez ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej, udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej, wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać. Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego. Udzielenie informacji winno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty (art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej).

Dokument utworzony dnia: 2017-11-08 17:55:47
Ostatnia modyfikacja dnia: 2017-11-29 12:32:47
Liczba wyswietleń dokumentu: 1502
Wprowadził(a): Bartosz Baron

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE